Statutul PP-DD


STATUTUL
PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU
cu modificările şi completările adoptate la Congresul din 21 ianuarie 2012

TITLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE


CAPITOLUL I

DENUMIREA ŞI ÎNSEMNELE PARTIDULUI

 

 

Art. 1 Denumirea integrală a partidului este Partidul Poporului – Dan Diaconescu, iar denumirea prescurtată este PP-DD.

Art. 2 Partidul Poporului – Dan Diaconescu este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei României, ale Legii partidelor politice, Legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale celorlalte acte normative în materie, cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia.

Partidul Poporului – Dan Diaconescu desfăşoară activităţi şi în exteriorul graniţelor României, prin organizaţiile constituite în conformitate cu prevederile acestui Statut.

Art. 3 (1) Semnul permanent al Partidului Poporului – Dan Diaconescu  este o palmă închisă, cu degetul policar (degetul mare) drept, celelalte degete fiind îndoite şi strânse, lipite de podul palmei, încadrată în interiorul a două litere „P”, suprapuse imperfect, sub care se află scris Partidul Poporului – Dan Diaconescu, conform Anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentului Statut.

Semnul permanent este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale ale partidului, pe materialele de promovare ale PP-DD, precum şi în aranjamentele grafice aprobate de Biroul Permanent Naţional.

(2) Semnul electoral al Partidului Poporului – Dan Diaconescu este o palmă închisă, cu degetul policar (degetul mare) drept, celelalte degete fiind îndoite şi strânse, lipite de podul palmei, încadrată în interiorul a două litere, „P” şi „D”, litera „D” fiind suprapusă imperfect peste litera „P”, sub care se află prescurtarea PP-DD, conform Anexei 2 – parte integrantă a prezentului Statut.

(3) Culorile partidului sunt mov închis, mov deschis şi lila, combinaţiile acestora fiind folosite pentru toate însemnele partidului.

(4) Ziua Partidului Poporului – Dan Diaconescu se stabileşte în data de 19 septembrie.

Art. 4  Sediul central al Partidului  Poporului – Dan Diaconescu   este în Bucureşti, str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, C2 – clădire administrativă, parter, sector 6.

Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărâre a Biroului Naţional de Coordonare.


CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU


Art. 5 (1) În activitatea sa politică, Partidul Poporului – Dan Diaconescu urmăreşte crearea unei societăţi moderne în România, bazată pe respectarea atât a valorilor universale ale libertăţii umane, cât şi pe respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român.

(2) În activitatea sa, Partidul Poporului – Dan Diaconescu urmăreşte exclusiv obiective politice.


Art. 6 Partidul Poporului – Dan Diaconescu promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, principiile democraţiei, responsabilităţii, solidarităţii şi justiţiei sociale şi va acţiona, consecvent, pentru realizarea următoarelor obiective politice:


 1. Crearea unei societăţi moderne şi prospere în care fiecare cetăţean să beneficieze de libertate şi bunăstare.

 2. Consolidarea statului de drept.

 3. Înfăptuirea dreptăţii sociale prin instaurarea şi exercitarea unei guvernări morale de esenţă pragmatică, bazată pe competenţă, profesionalism şi responsabilitate.

 4. Cultivarea respectului pentru familie, biserică şi şcoală, ca instituţii fundamentale ale societăţii.

 5. Asigurarea egalităţii în drepturi şi în faţa legii a tuturor cetăţenilor.

 6. Garantarea, promovarea şi respectarea necondiţionată a demnităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

 7. Asigurarea separaţiei puterilor în stat şi a pluralismului politic.

 8. Armonizarea tuturor segmentelor vieţii sociale în interesul cetăţenilor.

 9. Asigurarea şi garantarea dreptului la liberă exprimare şi a libertăţii depline a presei.

 10. Eliminarea tuturor barierelor care stau în calea afirmării românilor ca cetăţeni europeni.

 11. Asigurarea şi garantarea dreptului fiecărui cetăţean la învăţătură, cultură, ocrotirea sănătăţii şi la un mediu sănătos.

 12. Asigurarea efectivă a dreptului la muncă pentru fiecare cetăţean.

 13. Garantarea proprietăţii private, încurajarea liberei iniţiative şi promovarea unui mediu de afaceri onest şi competitiv, care să permită o creştere reală şi o dezvoltare sănătoasă şi de lungă durată a economiei româneşti.

 14. Creşterea rolului comunităţii şi al familiei, al tradiţiei, al culturii şi al religiei în acţiunea de modernizare a societăţii.

 15. Eradicarea violenţei la toate nivelurile, combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate.

 16. Participarea activă a României la construcţia europeană, cu respectarea intereselor pragmatice ale statului şi cetăţenilor români, precum şi a asigurării suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României.

 17. Consolidarea mecanismelor democratice şi creşterea gradului de participare al cetăţenilor la viaţa publică, inclusiv prin controlul public asupra actului de guvernare.

Art. 7 (1) Implementarea obiectivelor politice ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu se va realiza atât prin acţiunile reprezentanţilor partidului în Parlamentul şi Guvernul României, în Parlamentul European, în Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale, în  autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în instituţiile şi organismele în care partidul va fi reprezentat, cât şi prin dialog şi cooperare permanentă cu toate celelalte structuri democratice – sindicate, culte, ONG-uri, etc., ale căror obiective şi acţiuni nu contravin obiectivelor Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

(2) Partidul Poporului – Dan Diaconescu se va consulta cu cetăţenii în toate problemele de interes pentru România.


CAPITOLUL III

MEMBRII PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU


Art. 8 Partidul Poporului – Dan Diaconescu este constituit din persoanele care, în mod liber, aderă la Statutul şi Programul politic ale partidului şi care îşi doresc să contribuie la implementarea obiectivelor şi valorilor partidului, dobândind calitatea de membri ai Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

Art. 9 Poate dobândi calitatea de membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu, fără nicio discriminare de rasă, naţionalitate, etnie, religie, sex sau categorie socială, orice cetăţean român care, potrivit Constituţiei, are drept de vot şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) recunoaşte şi aderă la Statutul şi la Programul Politic ale partidului, pe care le va  respecta întocmai;

b) nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice;


 1. nu i-au fost interzise, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;

 2. nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice.

Art. 10 (1) Pentru dobândirea calităţii de membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu, solicitantul va completa integral Adeziunea şi o va depune la sediul organizaţiei locale (comunale, orăşeneşti, municipale sau de sector, din România sau corespondente, din străinătate, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află), în raza căreia îşi are domiciliul, reşedinţa, locul de muncă sau de studii.

(2) Modelul tipizat de Adeziune poate fi procurat de la sediul oricărei organizaţii PP-DD sau poate fi descărcat de pe site-ul oficial al partidului.

(3) Secretarul executiv sau persoana desemnată de preşedintele organizaţiei locale înregistrează Adeziunea în registrul aferent, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile statutare pentru dobândirea calităţii de membru şi, numai după aceea, afişează Adeziunea depusă de solicitant, la sediul organizaţiei locale (şi pe site-ul organizaţiei judeţene, dacă este posibil), în termen de cel mult 3 zile de la depunere.

(4) În termen de 7 zile de la data afişării, se pot depune, la sediul organizaţiei locale respective, contestaţii sau obiecţiuni cu privire la cererea de intrare în partid.

(5) După trecerea celor 7 zile de la afişare, solicitantul este invitat la prima şedinţă a Biroului Executiv al Organizaţiei Locale, unde, în baza Adeziunii şi cu luarea în considerare a eventualelor contestaţii sau obiecţii, Biroul Executiv al Organizaţiei Locale acordă, prin supunere la vot, avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil, cu privire la cererea de înscriere în partid.

(6) Adeziunea, care va purta semnătura preşedintelui organizaţiei locale la rubrica Avizat, unde va fi bifată corespunzător caseta favorabil sau nefavorabil, va fi transmisă, în termen de cel mult 7 zile de la şedinţa Biroul Executiv al Organizaţiei Locale, de către secretarul executiv, Biroului Permanent Judeţean, care o va analiza în prima sa şedinţă.

(7) Biroul Permanent Judeţean va decide, prin vot, aprobarea (inclusiv în situaţia avizului nefavorabil acordat de organizaţia locală) sau neaprobarea (inclusiv în situaţia avizului favorabil acordat de organizaţia locală) solicitării de aderare, ca membru, la Partidul Poporului – Dan Diaconescu, iar preşedintele Biroului Permanent Judeţean va semna la rubrica Aprobat, unde va fi bifată corespunzător caseta Da sau Nu.

(8) În situaţia în care Biroul Permanent Judeţean nu aprobă Adeziunea, solicitantul poate sesiza, în cel mult 7 zile de la luarea acestei decizii, Comisia Judeţeană pentru Statut, Etică şi Litigii, care se va întruni, în cel mult 10 zile după primirea sesizării, pentru a se pronunţa în acest caz, după audierea solicitantului. Decizia acestui for este definitivă şi obligatorie.

(9) Dobânirea calităţii de membru devine efectivă la data aprobării Adeziunii în cadrul Biroului Permanent Judeţean sau după caz, la data deciziei favorabile a Comisiei Judeţene pentru Statut, Etică şi Litigii.

(10) Adeziunea, în original, se va păstra la sediul organizaţiei judeţene, iar o copie va fi transmisă organizaţiei locale din care face parte membrul respectiv.

(11) În situaţii excepţionale, cetăţenii pot depune adeziuni şi la sediul central al PP-DD sau pot transmite adeziuni şi prin e-mail sau on-line, urmând ca, prin grija Secretariatului General, acestea să fie direcţionate către organizaţiile locale corespunzătoare.

(12) Întreaga responsabilitate pentru gestionarea atât în format scriptic, cât şi electronic a Adeziunilor PP-DD, precum şi a carnetelor de membru, care atestă apartenenţa la PP-DD, revine secretarilor executivi ai Birourilor Permanente Judeţene. Aceştia vor respecta întocmai instrucţiunile şi procedurile primite de la Secretariatul General, care asigură evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor la nivel naţional, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD.


Art. 11 (1) Cetăţenii care nu au statutul de membru al PP-DD, dar sunt de acord cu principiile şi valorile promovate de partid, pot solicita dobândirea calităţii de simpatizanţi ai Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi pot participa la acţiunile şi manifestările organizate de partid.

(2) Evidenţa acestora se realizează la nivelul organizaţiei judeţene, conform metodologiei stabilite de Secretariatul General.


Art. 12 (1) Calitatea de membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu se pierde prin demisie, înscriere în alt partid, excludere sau radiere.

(2) Demisia îşi produce efectele în baza şi de la data depunerii cererii scrise de demisie, la Biroul Executiv al Organizaţiei Locale în raza căreia demisionarul figurează ca membru.

(3) Înscrierea în alt partid este prevăzută de Legea partidelor politice care reglementează faptul că înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie, de drept, demisie din partidul al cărui membru a fost anterior.

(4) Excluderea se produce în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentului Statut, excluderea producându-şi efectele de la data rămânerii definitive a Deciziei de excludere.

(5) Radierea se face în situaţia în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru de partid, persoana se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9, în cazul declarării ca independent a acelui membru care ocupă o funcţie aleasă sau numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, sau în cazul decesului membrului de partid.

Radierea se efectuează în termen de maxim 7 zile, prin grija secretarului executiv al Biroului Permanent Judeţean din raza teritorială în care aceştia erau înscrişi.


Art. 13 (1) Suspendarea voluntară a calităţii de membru poate să aibă loc doar în situaţia în care intervine o stare de incompatibilitate, prevăzută de lege, cu o funcţie sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe şi se realizează pe baza unei cereri adresată organizaţiei în care membrul respectiv activează.

(2) După încetarea stării de incompatibilitate, suspendarea este ridicată de drept, iar perioada suspendării este considerată vechime în partid.


CAPITOLUL IV

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII


Art. 14 Membrii Partidului Poporului – Dan Diaconescu au următoarele drepturi:


 1. Să-şi exprime liber opiniile şi să aibă iniţiative politice, legislative sau organizatorice,

    iar acestea să fie dezbătute în forul din care iniţiatorul lor face parte.


 1. Să aleagă şi să fie aleşi în funcţii de conducere din partid, conform prevederilor       statutare.

 2. Să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice, în condiţiile legii şi cu        respectarea criteriilor de eligibilitate statutare.

 3. Să se informeze asupra activităţii organizaţiei şi a forurilor din care fac parte.

 4. Să fie informaţi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale, judeţene şi centrale.

 5. Să participe la luarea deciziilor în cadrul forurilor partidului conform competenţelor      prevăzute în Statut.

 6. Să se apere, în interiorul partidului de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile

    Statutului şi ale Regulamentelor Partidului.


 1. Să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra de acuzaţiile externe injuste şi      neîntemeiate.

 2. Să participe la şedinţele în care se discută aspecte legate de persoana sau      activitatea lor.

Art. 15 Membrii Partidului Poporului – Dan Diaconescu au următoarele principale obligaţii:


 1. Să lupte pentru apărarea independenţei, suveranităţii, unităţii şi integrităţii teritoriale a României, pentru apărarea statului de drept, democraţiei şi pluralismului politic.

 2. Să cunoască şi să respecte întocmai prevederile Statutului PP-DD şi ale Legii partidelor politice.

 3. Să cunoască Programul Politic al Partidul Poporului – Dan Diaconescu şi să contribuie la înfăptuirea acestuia.

 4. Să îndeplinească, să respecte şi să aplice întocmai dispoziţiile, deciziile şi hotărârile forurilor de conducere ale partidului, precum şi Notele interne emise de Secretariatul General.

 5. Să respecte hotărârile şi deciziile Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii şi, respectiv, ale Comisiei Judeţene pentru Statut, Etică şi Litigii – în cazul în care acestea au rămas definitive.

 6. Să participe, cu regularitate, la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a forurilor de conducere în care au fost aleşi.

 7. Să respecte regulile interne, disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid.

 8. Să îndeplinească orice mandat primit în numele partidului cu demnitate, moralitate, competenţă şi corectitudine.

 9. Să acţioneze pentru creşterea prestigiului partidului şi atragerea de noi membri.

 10. Să nu exprime în public, în numele partidului, păreri şi aprecieri care contravin principiilor şi strategiei partidului sau hotărârilor sale.

 11. Să plătească cotizaţia lunară stabilită potrivit Statutului.

 12. Să susţină candidaţii partidului desemnaţi de organismele competente, pentru a accede într-o funcţie publică ce se dobândeşte prin alegere sau numire.

 13. Să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale ce pot fi utile în activitatea politică a partidului şi să aibă o conduită civică prin care să nu prejudicieze partidul.

 14. Să respecte întocmai toate îndatoririle prevăzute în Statut şi în Regulamentele partidului.

 15. Să informeze, de îndată, Biroul Permanent Naţional, despre orice probleme sau aspecte de natură a afecta sau aduce prejudicii de orice natură partidului, despre care au cunoştinţă.

 

 

CAPITOLUL V

SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE

 

 

Art. 16 Membrilor Partidului Poporului – Dan Diaconescu care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului, nu au respectat obligaţiile prevăzute la art. 15 din prezentul Statut şi/sau de regulamentele interne ale partidului, ori prin comportamentul sau acţiunile, respectiv inacţiunile lor, au adus sau aduc prejudicii, de orice natură, partidului, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:


 1. Avertismentul scris.

 2. Suspendarea din funcţia deţinută în partid, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă

    între o lună şi şase luni.


 1. Suspendarea calităţii de membru, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă între o lună şi12 luni. În cazul arestării preventive, suspendarea se aplică de drept.

 2. Demiterea din funcţiile ocupate în structurile partidului.

 3. Retragerea sprijinului politic pentru funcţiile dobândite prin susţinerea partidului.

 4. Excluderea din partid.

Art. 17 Sancţiunile se hotărăsc şi se aplică astfel:


 1. Avertismentul scris:


 • Pentru membrii care nu ocupă funcţii în partid, de către Biroul Executiv al organizaţiei din care fac parte, la propunerea acestui organ de conducere.

 • Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Permanent Judeţean, de către Biroul Permanent Judeţean căruia i se subordonează, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului Permanent Judeţean corespunzător.

 • Pentru membrii Biroului Permanent Judeţean, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Permanent Naţional, de către Biroul Permanent Naţional, la propunerea Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent  Naţional, Biroului Naţional de Coordonare sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Permanent Naţional, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a  preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare cu susţinerea a ½+1 din membrii acestuia, la propunerea prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.


 1. Suspendarea din funcţia deţinută în partid, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă

    între o lună şi şase luni:


 • Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Permanent Judeţean, de către Biroul Permanent Judeţean căruia i se subordonează, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului Permanent Judeţean.

 • Pentru membrii Biroului Permanent Judeţean, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Permanent Naţional, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent  Naţional, Biroului Naţional de Coordonare sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Permanent Naţional, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Permanent  Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori saua preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare cu susţinerea a ½+1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare, la propunerea prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.


 1. Suspendarea calităţii de membru, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă între o lună şi 12 luni:


 • Pentru orice membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Executiv Local, Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroului Naţional de Coordonare, cu susţinerea a ½+1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare, la propunerea prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.


 1. Demiterea din funcţiile ocupate în structurile partidului:


 • Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Permanent Judeţean, de către Biroul Permanent Judeţean căruia i se subordonează, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului Permanent Judeţean.

 • Pentru membrii Biroului Permanent Judeţean, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Permanent Naţional, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent  Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Permanent Naţional, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Naţional de Coordonare, de către  Biroul Naţional de Coordonare, cu susţinerea a ½+1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare, la propunerea prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.


 1. Retragerea sprijinului politic pentru funcţiile dobândite prin susţinerea partidului:


 • Pentru membrii partidului, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Naţional de Coordonare, care ocupă orice funcţie, la orice nivel, din orice instituţie sau organism intern sau extern, pentru care a beneficiat de imaginea, sprijinul sau susţinerea politică a Partidului Poporului – Dan Diaconescu, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Executiv Local, Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Naţional de Coordonare, care ocupă orice funcţie, la orice nivel, din orice instituţie sau organism intern sau extern, pentru care a beneficiat de imaginea, sprijinul sau susţinerea politică a Partidului Poporului – Dan Diaconescu, de către Biroul Naţional de Coordonare, cu susţinerea a ½+1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare, la propunerea prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.


 1. Excluderea din partid:


 • Pentru orice membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu, cu excepţia membrilor care ocupă funcţii şi în structura Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare, la propunerea Biroului Executiv Local, Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent Naţional, Biroului Naţional de Coordonare, a prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.

 • Pentru membrii Biroului Naţional de Coordonare, de către Biroul Naţional de Coordonare, cu susţinerea a ½+1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare, la propunerea prim-vicepreşedintelui desemnat de către cei 5 membri fondatori sau a preşedintelui partidului.

Art. 18 Sancţiunile prevăzute la art. 16 şi art. 17 se propun şi hotărăsc cu votul majorităţii simple a membrilor organelor competente prevăzute la art. 17, cu excepţia situaţiilor în care este prevăzut expres altfel, în prima şedinţă ordinară întrunită după primirea propunerii de sancţionare sau în şedinţă extraordinară, convocată în acest sens.

Art. 19 (1) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică, în scris, persoanei în cauză în cel mult cinci zile de la adoptare.

(2) Decizia sau hotărârea de sancţionare poate fi contestată, în termen de cinci zile de la comunicare, la Comisia Judeţeană pentru Statut, Etică şi Litigii, în cazul hotărârilor luate de forurile cu competenţe la nivel local sau judeţean sau la Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii, în cazul hotărârilor luate de forurile cu competenţe la nivel naţional.

(3) Comisia Judeţeană pentru Statut, Etică şi Litigii se pronunţă în termen de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei, hotărârea sa putând fi atacată, prin recurs, în cel mult cinci zile de la comunicare, la Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii.

(4) Hotărârea Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii se ia în termen de cel mult 20 de zile de la înregistrare şi are caracter definitiv.

(5) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de sancţionare produce efecte depline.

(6) Dacă o contestaţie a fost admisă, definitiv, organele de conducere corespunzătoare au obligaţia repunerii în drepturi, în termen de 10 zile, a membrului PP-DD sancţionat nestatutar.

Art. 20 Solicitarea de reînscriere/reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancţionate prin excludere sau şi-au pierdut calitatea de membru PP-DD prin înscrierea în alt partid, se poate face, în condiţiile prezentului Statut, după trecerea unei perioade de minimum 12 luni de la excluderea sa.

Art. 21 Membrii PP-DD cu activitate deosebită, care promovează constant şi evident valorile şi principiilor partidului, pot fi nominalizaţi pentru a primi distincţii, premii sau recompense, în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General.

 

 

CAPITOLUL VI

CONSULTAREA MEMBRILOR PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU

 

 

Art.22 Pentru dezvoltarea democraţiei de partid şi încurajarea tuturor membrilor PP-DD de a participa la actul decizional, în vederea identificării soluţiilor optime la toate nivelurile, pe toate segmentele şi domeniile de activitate şi a stabilirii principalelor direcţii de acţiune politică, se poate proceda la consultarea membrilor de partid prin întâlniri periodice ale conducerii centrale cu membrii din toate zonele ţării sau prin dezbateri publice ale problemelor majore ale membrilor PP-DD sau ale comunităţilor din care provin.


TITLUL  II

ORGANIZAREA PARTIDULUI


CAPITOLUL VII

PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI ACTIVITATE INTERNĂ


Art. 23 (1)Partidul Poporului – Dan Diaconescu este organizat şi funcţionează, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial.

(2) Membrii Partidului Poporului – Dan Diaconescu sunt grupaţi, pe criterii teritoriale, în structuri specifice de partid.

Art. 24 Structurile teritoriale ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu sunt:


 1. Organizaţia de la nivelul secţiei de votare.

 2. Organizaţia locală: comunală; orăşenească; municipală; de sector.

 3. Organizaţia judeţeană, respectiv cea a municipiului Bucureşti.

Art. 25 În cadrul organizaţiilor teritoriale ale partidului de la toate nivelurile, se constituie şi funcţionează, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut, structuri interne, cu obiective specifice anumitor categorii sociale şi profesionale.

Art. 26 Structurile interne ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu sunt:


 1. Organizaţia de tineret.

 2. Organizaţia de femei.

 3. Organizaţia de pensionari.

 4. Organizaţia oamenilor de afaceri.

 5. Organizaţia Diaspora – asimilată ca nivel Organizaţiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 6. Liga aleşilor locali.

Art. 27 Organizaţiile menţionate la art. 26 funcţionează pe baza reglementărilor interne incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD.

Art. 28 Organizaţiile Partidului Poporului – Dan Diaconescu au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice, în conformitate cu prezentul Statut.

Art. 29 (1) Alegerea structurilor de conducere locale, judeţene şi naţionale se face numai prin vot secret.

(2) Funcţiile de conducere în structurile teritoriale sau interne ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reşedinţa,  locul de muncă sau de studii în raza organizaţiei respective, cu excepţia Organizaţiei Diaspora.

(3) Un membru al PP-DD poate ocupa, concomitent, cel mult trei funcţii în organele de conducere ale partidului de la diferite niveluri.

(4) Forurile de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii acestora.

(5) Deciziile şi hotărârile forurilor de conducere se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi, cu excepţia situaţiilor unde prezentul Statut prevede altfel. În caz de egalitate votul preşedintelui forului respectiv este decisiv.

(6) Votul în cadrul forurilor de conducere ale partidului se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederilor prezentului Statut şi ale Legii partidelor politice.

(7) Deciziile şi hotărârile adoptate în cadrul structurilor de conducere sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid, pentru toate forurile, organizaţiile şi membrii cărora li se adresează.

(8) Principiile de organizare şi activitate internă vor fi detaliate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.


CAPITOLUL VIII

STRUCTURILE TERITORIALE


 1. ORGANIZAŢIA DE LA NIVELUL SECŢIEI DE VOTARE

 

 

Art. 30 Organizaţia de Secţie de Votare este constituită pe raza teritorială a unei secţii de votare, este formată din cel puţin 10 membri şi are, în principal, următoarele atribuţii:


 • exercită legătura directă şi constantă cu cetăţenii;

 • organizează întâlniri de informare a cetăţenilor cu privire la doctrina şi programul politic ale PP-DD;

 • realizează activităţi de atragere de noi membri şi simpatizanţi;

 • desfăşoară campaniile electorale ale PP-DD la nivelul secţiei de votare;

 • execută alte activităţi politice stabilite de forurile ierarhic superioare.

Art. 31 Conducerea Organizaţiei de Secţie de Votare este exercitată de un preşedinte numit de Biroul Executiv Local, în competenţa căruia se află Organizaţia de Secţie de Votare.


 1. ORGANIZAŢIILE  LOCALE


Art. 32 Organizaţia locală a PP-DD este formată din totalitatea Organizaţiilor de Secţie de Votare de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unui sector al municipiului Bucureşti şi se poate constitui, statutar, dacă are:


 • cel puţin 20 de membri, pentru organizaţia comunală;

 • cel puţin 40 de membri, pentru organizaţia orăşenească;

 • cel puţin 80 de membri, pentru organizaţia municipală;

 • cel puţin 120 de membri, pentru organizaţia de sector.

Art. 33 Forurile de conducere ale organizaţiilor locale sunt:


 1. Adunarea Generală a membrilor Organizaţiei Locale (AGOL).

 2. Biroul Executiv al Organizaţiei Locale (BExOL).

 3. Biroul Local de Coordonare (BLC)

Art. 34 (1) Adunarea Generală a membrilor Organizaţiei Locale este forul de conducere al organizaţiei, care se constituie din toţi membrii care au domiciliul, reşedinţa, locul de muncă sau de studii în raza localităţii sau sectorului respectiv şi se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocată de Biroul Executiv al Organizaţiei Locale, care, odată cu aprobarea datei Adunării, stabileşte Ordinea de zi, prin preşedintele acestuia.

 (2) Biroul Executiv al Organizaţiei Locale are obligaţia să convoace Adunarea Generală a Membrilor Organizaţiei Locale atunci când convocarea este solicitată de Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene, Biroului Permanent Naţional, Biroul Naţional de Coordonare sau de 2/3 din numărul membrilor organizaţiei locale.

(3) Convocarea Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Locale se face cu cel puţin 10 zile înainte, pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 5 zile înainte, pentru şedinţa extraordinară, prin afişarea Convocatorului la sediul Organizaţiei Locale şi, fie prin postarea Convocatorului pe site-ul Organizaţiei, fie prin publicarea acestuia în presa locală.

Art. 35 Adunarea Generală a Membrilor Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:


 1. Analizează activitatea desfăşurată de Biroul Executiv al Organizaţiei Locale şi de Biroul Local de Coordonare, precum şi de membrii organizaţiei, aleşi sau numiţi în administraţia locală, şi aprobă programele de activitate ale acestora pentru perioada următoare.

 2. Alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele şi toţi ceilalţi membri ai Biroului Executiv al Organizaţiei Locale, pentru o perioadă de 4 ani. Revocarea o poate cere Biroul Permanent Judeţean, Biroul Permanent Naţional sau 2/3 din numărul membrilor organizaţiei locale.

 3. Alege, prin vot secret, delegaţii pentru Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza normei de reprezentare de un reprezentant la 25 de membri, valabilă până la modificarea acesteia de către Consiliul Naţional.

 4. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia.

 5. Aprobă, la nivel local, măsurile necesare realizării Programului şi Strategiei Partidului şi verifică modul de implementare a acestora.

 6. Aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superiore ale PP-DD.

 7. Îşi dă acordul pentru candidaţii organizaţiei sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali), propuse de către Biroul Executiv al Organizaţiei Locale.

 8. Îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

Art. 36 Biroul Executiv al Organizaţiei Locale este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre şedinţele Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Locale şi este format din:


 1. Preşedinte, prim-vicepreşedinte, 3-5 vicepreşedinţi, secretar executiv, 5-7 membri, pentru organizaţiile comunale;

 2. Preşedinte, prim-vicepreşedinte, 5-7 vicepreşedinţi, secretar executiv, 7-9 membri, pentru organizaţiile orăşeneşti;

 3. Preşedinte, prim-vicepreşedinte, 7-9 vicepreşedinţi, secretar executiv, 9-11 membri, pentru organizaţiile municipale;

 4. Preşedinte, prim-vicepreşedinte, 9-15 vicepreşedinţi, secretar executiv, 15-19 membri, pentru organizaţiile de sector al municipiului Bucureşti.

Art. 37 (1) Numărul vicepreşedinţilor şi membrilor Biroului Executiv al Organizaţiei Locale se stabileşte de către Biroul Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în funcţie de numărul membrilor organizaţiei, precum şi de numărul de organizaţii constituite la nivelul secţiei de votare.

(2) La prima adunare generală de alegeri pentru constituirea Biroului Executiv al Organizaţiei Locale, structura de conducere va fi formată din numărul minim de membri prevăzut pentru fiecare funcţie, urmând a fi completată, după consolidarea şi creşterea numărului de membri ai organizaţiei, prin numire de către preşedintele Biroului Executiv al Organizaţiei Locale, cu acordul a 2/3 din membrii aleşi ai Biroului, exprimat prin vot secret, ce va fi supusă validării, tot prin vot secret, în prima şedinţă a Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Locale, convocată nu mai târziu de 60 de zile de la numirea sau numirile respective.

Art. 38 (1) Biroul Executiv al Organizaţiei Locale se întruneşte o dată la două săptămâni, la convocarea preşedintelui Biroului Executiv al Organizaţiei Locale şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Biroului, a cel puţin ½ +1 din membrii Biroului, a Biroului Permanent Judeţean sau a Biroului Naţional de Coordonare.

(2) Şedinţele Biroului Executiv al Organizaţiei Locale se desfăşoară la sediul organizaţiei şi se consemnează în Procesul Verbal de şedinţă, care se transmite, în termen de trei zile de la data şedinţei, Biroului Permanent al Organizaţiei Judeţene.

(3) La şedinţele Biroului Executiv al Organizaţiei Locale (comunal, orăşenesc, municipal, de sector), participă, cu drept de vot, preşedinţii structurilor interne locale, statutar constituite, respectiv, de tineret, femei, pensionari, oameni de afaceri, primarul şi viceprimarul localităţii, consilierii locali, membri ai organizaţiei şi, fără drept de vot, parlamentarii aleşi în colegiile din judeţ sau sector, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, consilierii judeţeni, membri ai organizaţiei judeţene respective sau a municipiului Bucureşti, în cazul în care nu fac parte din Birou.

(4)Convocarea membrilor cu drept de vot este obligatorie.

Art. 39 Biroul Executiv al Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:


 1. Conduce şi coordonează  activitatea organizaţiei în intervalul dintre Adunările Generale ale membrilor Organizaţiei Locale.

 2. Îndeplineşte şi aplică întocmai dispoziţiile, deciziile, hotărârile şi notele interne ale forurilor ierarhic superioare.

 3. Gestionează şi actualizează evidenţa membrilor de partid ai organizaţiei locale şi o comunică Biroului Permanent Judeţean.

 4. Verifică încasarea cotizaţiei şi se preocupă de obţinerea altor fonduri necesare activităţii partidului, potrivit legii.

 5. Administrează şi răspunde de patrimoniul deţinut de organizaţia locală.

 6. Elaborează proiecte şi adoptă poziţii legate de administrarea colectivităţilor

  locale.


 1. Comunică Biroului Permanent Judeţean, poziţia organizaţiei locale în

  problemele de interes public.


 1. Propune candidaţii organizaţiei sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali).

 2. Avizează adeziunile solicitanţilor conform procedurii prevăzute la art. 10.

 3. Desemnează reprezentanţii partidului în secţiile de votare.

 4. Îndeplineşte alte sarcini încredinţate de Biroul Permanent Judeţean, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD sau care decurg din conţinutul documentelor menţionate.

Art. 40 Biroul Local de Coordonare este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre şedinţele Biroului Executiv al Organizaţiei Locale şi este format, de drept, din preşedintele, prim-vicepreşedintele, secretarul executiv şi vicepreşedinţii Biroului Executiv al Organizaţiei Locale, aleşi în cadrul Adunării Generale ale membrilor Organizaţiei Locale.

Art. 41 (1) Biroul Local de Coordonare se întruneşte săptămânal, la convocarea preşedintelui Biroului şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Biroului sau a Biroului Judeţean de Coordonare.

(2) Şedinţele Biroului Local de Coordonare se desfăşoară la sediul organizaţiei şi se consemnează în procesul verbal de şedinţă, care se transmite, în termen de trei zile de la data şedinţei, Biroului Judeţean de Coordonare.

(3) Atunci când şedinţele ordinare ale Biroului Local de Coordonare, cât şi ale Biroului Executiv al Organizaţiei Locale trebuie să se desfăşoare în cursul aceleaşi săptămâni, acestea au loc, cumulat, în componenţa şi cu atribuţiile Biroului Executiv al Organizaţiei Locale.

Art. 42 Biroul Local de Coordonare are următoarele atribuţii:


 1. Conduce şi coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre şedinţele Biroului Executiv al Organizaţiei Locale.

 2. Îndeplineşte şi aplică întocmai dispoziţiile, deciziile, hotărârile şi notele interne ale forurilor ierarhic superioare.

 3. Organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic, educativ, cultural, civic etc., în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generală şi a calendarului de evenimente, întocmit semestrial şi aprobat de către Secretariatul General.

 4. Propune Biroului Permanent Judeţean, strategia de campanie electorală pentru alegerile locale.

 5. Organizează şi coordonează campaniile electorale ale Partidului  Poporului – Dan Diaconescu la nivel local.

 6. Îndeplineşte alte sarcini încredinţate de Biroul Executiv al Organizaţiei Locale şi de Biroul Permanent Judeţean în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD sau care decurg din conţinutul documentelor menţionate.

Art. 43 Preşedintele Biroului Executiv al Organizaţiei Locale este ales pentru o perioadă de patru ani, reprezintă organizaţia locală în relaţiile oficiale cu autorităţile publice şi terţi în zona lui de activitate, coordonează activitatea organizaţiei locale, prezidează şedinţele Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Locale, Biroului Executiv al Organizaţiei Locale şi ale Biroului Local de Coordonare şi semnează actele oficiale ale organizaţiei, în limitele competenţelor.


 1. ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ, respectiv a municipiului BUCUREŞTI

Art. 44 (1) Organizaţiile locale cuprinse pe teritoriul unui judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, constituie organizaţia judeţeană, cu sediul în municipiul – reşedinţă de judeţ, respectiv Organizaţia municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Organizaţiile judeţene se pot constitui statutar dacă în judeţul respectiv au fost înfiinţate, conform prevederilor prezentului Statut, prin întrunirea Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Locale şi alegerea organelor locale de conducere, cel puţin 1/3 din numărul total al organizaţiilor locale ce pot fi constituite, corespondent numărului total de unităţi administrativ-teritoriale din componenţa judeţului.

Art. 45 Organizaţiile judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti coordonează, în plan judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, realizarea sarcinilor şi obiectivelor cuprinse în prezentul Statut, în programul politic al partidului, în strategia politică, în hotărârile conducerii naţionale precum şi în celelalte documente interne ale partidului, organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PP-DD, promovează principiile şi valorile PP-DD, elaborează şi adoptă poziţii în problemele esenţiale ale judeţului.

Art. 46 Forurile de conducere ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu la nivel judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti sunt următoarele:


 1. Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene respectiv Adunarea Generală a Organizaţiei Municipiului Bucureşti.

 2. Biroul Permanent Judeţean, respectiv Biroul Permanent al municipiului Bucureşti.

 3. Biroul Judeţean de Coodonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti.

Art. 47 În cuprinsul prezentului Statut, toate forurile de conducere de la nivelui Organizaţiei municipiului Bucureşti se asimilează, ca autoritate şi competenţe, cu cele similare de la nivelul organizaţiilor judeţene, sens în care Adunarea Generală a Organizaţiei Municipiului Bucureşti este corespondentul Adunării Generale a Organizaţiei Judeţene;  Biroul Permanent al municipiului Bucureşti este corespondentul  Biroului Permanent Judeţean;  Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti este corespondentul Biroului Judeţean de Coodonare, sens în care, în aspectele legate de organizaţiile locale constituite la nivel de sector al municipiului Bucureşti se va interpreta ca atare.

Art. 48 (1) Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene, respectiv Adunarea Generală a Organizaţiei Municipiului Bucureşti, este aleasă pentru o perioadă de patru ani.

(2) Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este formată din:


 1. Membrii Biroului Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti (interimar, pentru prima adunare generală de alegeri).

 2. Preşedintele Biroului Executiv al fiecărei organizaţii locale, statutar constituite.

 3. Delegaţi aleşi de Adunările Generale ale Membrilor Organizaţiilor Locale, prin vot secret,  conform normei de reprezentare de un reprezentant la 25 de membri, valabilă până la modificarea acesteia de către Consiliul Naţional.

 4. Preşedintele Consiliului Judeţean, primarii şi consilierii locali şi judeţeni.

Art. 49 (1) Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se întruneşte, de regulă, semestrial, la convocarea Biroului Permanent Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

(2) Adunarea Generală de alegeri a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la patru ani.

(3) Adunarea Generală extraordinară a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se convoacă de către Biroul Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la solicitarea:

- Biroului Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, (cu votul a 2/3 din

 membrii acestui for);

- a 2/3 dintre organizaţiile locale statutar constituite.

- Biroului Permanent Naţional.

- Biroului Naţional de Coordonare.

(4) Convocarea Adunării Generale a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se face cu cel puţin 10 zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 5 zile pentru şedinţa extraordinară. Convocatorul conţinând Ordinea de zi, aprobată de Biroul Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se afişează la sediul organizaţiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, fie se postează pe site-ul organizaţiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fie se publică într-un ziar local.

Art. 50 Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale:


 1. Analizează activitatea desfăşurată de Biroul Permanent Judeţean / al municipiului Bucureşti, de la Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precedente şi aprobă programul pentru perioada următoare.

 2. Alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele şi membrii Biroului Permanent Judeţean / al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 4 ani.

 3. Alege, prin vot secret, cei 5 membri ai Comisiei Judeţene (a municipiului Bucureşti) pentru Statut, Etică şi Litigii.

 4. Alege, prin vot secret, cei 5 membri ai Comisiei Judeţene (a municipiului Bucureşti) de Control Financiar.

 5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia.

 6. Dezbate raportul Comisiei Judeţene (a municipiului Bucureşti) de Control Financiar şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară.

 7. Aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii de conducere în cadrul organelor ierarhic superioare, de la nivel naţional.

 8. Validează candidaţii sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali), de la nivelul comunelor, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunărilor Generale Locale şi au fost definitivate şi aprobate de Biroul Permanent Judeţean.

 9. Aprobă candidaţii sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunărilor Generale Locale şi au fost definitivate de către Biroul Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi le înaintează, spre validare, Biroului Permanent Naţional.

 10. Alege, prin vot secret, delegaţii la Congresul Partidului, conform normei de reprezentare de 25 de membri pentru fiecare organizaţie judeţeană, statutar constituită, normă valabilă până la modificarea către Consiliul Naţional.

 11. Îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

Art. 51 (1) Biroul Permanent Judeţean, respectiv Municipiului Bucureşti conduce şi coordonează activitatea organizaţiei în perioada dintre Adunările Generale ale Organizaţiei Judeţene.

(2) Biroul Permanent Judeţean este alcătuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, 9-15 vicepreşedinţi, secretar executiv, trezorier şi 15-19 membri.

(3) Biroul Permanent al Municipiului Bucureşti este alcătuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, 11-17 vicepreşedinţi, secretar executiv, trezorier, 17-21 membri.

(4) Numărul vicepreşedinţilor şi membrilor Birourilor Permanente Judeţene se stabileşte de către Biroul Permanent Naţional în funcţie de mărimea organizaţiei judeţene, de potenţialul ei de dezvoltare, precum şi particularităţile judeţului.

(5) Membrii Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti, sunt aleşi, prin vot secret, în cadrul adunărilor generale, pentru un mandat de patru ani.

(6) La prima adunare generală de alegeri pentru constituirea Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti, structura de conducere va fi formată din numărul minim de membri prevăzut pentru fiecare funcţie, urmând a fi completată, după consolidarea şi creşterea numărului de membri ai organizaţiei, prin numire de către preşedintele Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti, cu acordul a 2/3 din membrii aleşi ai Biroului, exprimat prin vot secret, ce va fi supusă validării, tot prin vot secret, în prima şedinţă a Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, convocată nu mai târziu de 60 de zile de la numirea sau numirile respective.

Art. 52 (1) Biroul Permanent Judeţean, respectiv Biroul Permanent al municipiului Bucureşti, se întruneşte, de regulă, o dată la două săptămâni, la convocarea preşedintelui Biroului şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Biroului, a cel puţin ½ +1 din membrii Biroului sau a Biroului Naţional de Coordonare.

(2) Şedinţele Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti se desfăşoară la sediul organizaţiei judeţene/a municipiului Bucureşti şi se consemnează în procesul verbal de şedinţă, care se transmite, în termen de trei zile de la data şedinţei, Biroului Permanent Naţional.

(3) La şedinţele Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti, participă, cu drept de vot, preşedinţii structurilor interne judeţene/ale municipiului Bucureşti, statutar constituite, respectiv, de tineret, femei, pensionari, oameni de afaceri, precum şi parlamentarii aleşi în colegiile din judeţ sau sector, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, consilierii judeţeni, primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv funcţiile corespondente de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, membri ai organizaţiei judeţene respective sau a municipiului Bucureşti, în cazul în care nu fac parte din Birou.

(4) Convocarea membrilor cu drept de vot este obligatorie.

Art. 53 Biroul Permanent Judeţean, respectiv Biroul Permanent al municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:


 1. Conduce şi coordonează activitatea Partidului Poporului – Dan Diaconescu la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în intervalul dintre Adunările Generale.

 2. Analizează activitatea parlamentarilor aleşi în colegiile din judeţ sau sector, preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, consilierilor judeţeni, primarilor şi consilierilor locali, respectiv persoanelor care ocupă funcţii corespondente la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, membri ai organizaţiei respective şi a altor membri numiţi sau aleşi în administraţia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

 3. Îndeplineşte şi aplică întocmai dispoziţiile, deciziile, hotărârile şi notele interne ale forurilor ierarhic superioare.

 4. Centralizează şi gestionează, în format fizic şi electronic, evidenţa membrilor de partid şi a simpatizanţilor de la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi o comunică Secretariatului General al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 5. Decide, prin vot, aprobarea sau neaprobarea solicitărilor de aderare, ca membru, la Partidul Poporului – Dan Diaconescu, în conformitate cu prezentul Statut.

 6. Stabileşte numărul vicepreşedinţilor şi membrilor Biroului Executiv al Organizaţiei Locale, în funcţie de numărul membrilor organizaţiei, precum şi de numărul de organizaţii constituite la nivelul secţiei de votare.

 7. Verifică încasarea cotizaţiei şi se preocupă de obţinerea altor fonduri necesare activităţii partidului, potrivit legii.

 8. Administrează şi răspunde de patrimoniul deţinut de organizaţia judeţeană.

 9. Elaborează proiecte şi adoptă poziţii legate de administrarea colectivităţilor judeţene.

 10. Comunică Biroului Permanent Naţional, poziţia Partidului Poporului – Dan Diaconescu  în probleme de interes public

 11. Organizează, coordonează şi monitorizeaza campaniile electorale ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu   la nivel judeţean.

 12. Definitiveză şi aprobă candidaţii sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali), de la nivelul comunelor, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunărilor Generale Locale şi le transmite spre validare Adunării Generale a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 13. Definitivează candidaţii sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunărilor Generale Locale şi le transmite spre aprobare Adunării Generale a Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi coordonează transmiterea acestora, după aprobarea adunării generale, spre validare, Biroului Permanent Naţional.

 14. Îşi dă acordul pentru candidaţii la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, listele de candidaţi pentru funcţiile de consilieri judeţeni, respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucureşti şi candidaţii pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare, propuse de Biroul Judeţean de Coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti şi le transmite spre definitivare şi aprobare Biroului Permanent Naţional şi urmăreşte validarea acestora de către Biroul Naţional de Coordonare.

 15. Biroul Permanent al municipiului Bucureşti îşi dă acordul pentru candidatul la funcţia de primar al municipiului Bucureşti, propus de Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti şi îl transmite spre aprobare Biroului Permanent Naţional şi urmăreşte validarea acestuia de către Biroul Naţional de Coordonare.

 16. Validează reprezentanţii partidului în secţiile de votare.

 17. Îndeplineşte alte sarcini încredinţate de Biroul Permanent Naţional sau Biroul Naţional de Coordonare, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din conţinutul documentelor menţionate.

Art. 54 Biroul Judeţean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti, este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre şedinţele Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti şi este format, de drept, din preşedintele, prim-vicepreşedintele, secretarul executiv, trezorierul şi vicepreşedinţii Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti, aleşi în cadrul Adunării Generale ale Membrilor Organizaţiei Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 55 (1) Biroul Judeţean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti, se întruneşte săptămânal, la convocarea preşedintelui Biroului şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Biroului sau a Biroului Naţional de Coordonare.

(2) Şedinţele Biroului Judeţean de Coordonare, respectiv Biroului de Coordonare al municipiului Bucureşti se desfăşoară la sediul organizaţiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se consemnează în procesul verbal de şedinţă, care se transmite, în termen de trei zile de la data şedinţei, Biroului Naţional de Coordonare.

(3) Atunci când şedinţele ordinare ale Biroului Judeţean de Coordonare, respectiv Biroului de Coordonare al municipiului Bucureşti, cât şi ale Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti trebuie să se desfăşoare în cursul aceleaşi săptămâni, acestea au loc, cumulat, în componenţa şi cu atribuţiile Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti.

Art. 56 Biroul Judeţean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:


 1. Conduce şi coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre şedinţele Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti.

 2. Îndeplineşte şi aplică întocmai dispoziţiile, deciziile, hotărârile şi notele interne ale forurilor ierarhic superioare.

 3. Organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic, educativ, cultural, civic etc., în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generală şi a calendarului de evenimente, întocmit semestrial şi aprobat de către Secretariatul General.

 4. Propune Biroului Naţional de Coordonare, strategia de campanie electorală, organizează şi coordonează campaniile electorale ale Partidului  Poporului – Dan Diaconescu la nivel judeţean pentru alegerile locale.

 5. Transmite, bilunar, situaţiile statistice solicitate de Secretariatul General.

 6. Coordonează activitatea Biroului de presă judeţean..

 7. Propune candidaţii la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, listele de candidaţi pentru funcţiile de consilieri judeţeni, respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucureşti şi candidaţii pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare, şi le transmite pentru obţinerea acordului Biroului Permanent Judeţean, definitivarea şi aprobarea Biroului Permanent Naţional şi validarea Biroului Naţional de Coordonare.

 8. Propune candidatul la funcţia de primar al municipiului Bucureşti, obţine acordul Biroul Permanent al municipiului Bucureşti, îl transmite spre aprobare Biroului Permanent Naţional şi urmăreşte validarea acestuia de către Biroul Naţional de Coordonare.

 9. Îndeplineşte alte sarcini încredinţate de forurile ierarhic superioare,  în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din conţinutul documentelor menţionate.

Art. 57 Preşedintele Biroului Permanent Judeţean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucureşti are ca principale competenţe şi atribuţii:


 1. Reprezintă organizaţia judeţeană în relaţiile oficiale cu autorităţile publice şi terţi în zona lui de activitate.

 2. Prezidează şedinţele Biroului Judeţean de Coordonare, Biroului Permanent Judeţean şi ale Adunării Generale a Organizaţiei Judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti.

 3. Este membru de drept în Comitetul Executiv şi Consiliul Naţional.

 4. Semnează forma finală a listelor şi documentelor aprobate şi validate în conformitate cu prevederile prezenului Statut.

 5. Numeşte lideri interimari locali până la constituirea statutară a organizaţiilor locale respective în cadrul adunărilor generale.

 6. Îndeplineşte alte sarcini încredinţate de Biroul Permanent Naţional, Biroul Naţional de Coordonare, preşedintele partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din conţinutul documentelor menţionate.


CAPITOLUL VIII

STRUCTURILE NAŢIONALE


Art. 58 Forurile de conducere ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu la nivel naţional sunt:


 1. Congresul.

 2. Consiliul Naţional.

 3. Comitetul Executiv.

 4. Biroul Permanent Naţional.

 5. Biroul Naţional de Coordonare.

Art. 59 (1) Congresul este organul suprem de conducere şi decizie, la nivel naţional, al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

(2) Congresul Ordinar se întruneşte o dată la patru ani, având ca reper data de desfăşurare a primului Congres al partidului, respectiv 21 ianuarie 2012 şi este convocat de preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

(3) Congresul Extraordinar se întruneşte ori de cîte ori este convocat de către preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu, la propunerea a 1/2+1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare.

(4) Convocarea Congresului Ordinar se face cu cel puţin 60 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurare iar a celui extraordinar, cu cel puţin 30 de zile. Procedurile de convocare se realizează de către Secretariatul General, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PP-DD .

(5) Biroul Naţional de Coordonare, stabileşte data, locul şi ordinea de zi ale Congresului, la propunerea Biroului Permanent Naţional.

(6) Congresul se compune din:

1. Membrii Consiliului Naţional.

2. Delegaţi ai organizaţiilor teritoriale, aleşi prin vot secret, conform normei de reprezentare hotărâte de Consiliul Naţional, la propunerea Biroului Naţional de Coordonare, în raport cu numărul de membri ai organizaţiilor judeţene, aşa cum este prevăzut de Legea partidelor politice, precum şi în funcţie de rezultatele electorale.

(7) Congresul este statutar constituit dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor componeneţi.

(8) Lucrările Congresului sunt conduse de către Preşedintele Partidului  Poporului – Dan Diaconescu.

(9) Pentru organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Congresului, Biroul Permanent Naţional numeşte Comisia de pregătire a Congresului, la propunerea preşedintelui partidului, condusă de Secretarul General, care elaborează documentele şi programul de desfăşurare ale Congresului.

(10) Documentele Congresului sunt sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot.

Art. 60 Congresul are următoarele atribuţii şi competenţe:


 1. Adoptă şi/sau modifică Statutul partidului.

 2. Adoptă şi/sau modifică Programul Politic şi Strategia Politică prezentate de către preşedintele partidului.

 3. Alege şi revocă preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi, odată cu acesta, la propunerea acestuia, pe o singură listă nominală a preşedintelui, unul dintre prim-vicepreşedinţi, secretarul general, 18 vicepreşedinţi, patru secretari executivi naţionali şi trezorierul.

 4. Alege şi revocă membrii Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii.

 5. Alege şi revocă membrii Comisiei Naţionale de Controlul Financiar.

 6. Hotărăşte asupra raportului Consiliului Naţional, prezentat de către preşedinte.

 7. Hotărăşte reorganizarea sau (auto)dizolvarea partidului, la propunerea Biroului

     Naţional de Coordonare, cu votul a peste 2/3 din numărul delegaţilor.


 1. Hotărăşte asupra activităţii Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii şi a Comisiei Naţionale de Controlul Financiar.

 2. Adoptă moţiuni pentru activitatea viitoare a partidului.

 3. Adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional.

 4. Hotărăşte asupra oricărei probleme majore care îi este prezentată.

Art. 61 (1) Consiliul Naţional este organul de conducere al partidului în intervalul dintre Congrese şi se întruneşte anual, de regulă în luna septembrie, la convocarea preşedintelui partidului, şi oricând este nevoie la convocarea preşedintelui partidului, Biroului Naţional de Coordonare sau a 2/3 din membrii Comitetului Executiv.

  (2) Consiliul Naţional este compus din:


 1. Membrii Comitetului Executiv.

 2. Viceprimarii municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, primarii oraşelor şi comunelor – membri ai Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 3. Consilierii judeţeni – membri ai Partidului  Poporului – Dan Diaconescu.

(3) Lucrările Consiliului Naţional sunt conduse de către preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

Art. 62 Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:


 1. Asigură implementarea hotărârilor Congresului, în limitele competenţelor sale.

 2. Conduce activitatea partidului între două Congrese.

 3. Aprobă regulamentele prevăzute în competenţa sa de prezentul Statut.

 4. Aprobă asocierea într-o alianţă politică ori în alte forme de asociere, la propunerea Biroului Naţional de Coordonare.

 5. Aprobă Programul de guvernare al Partidului  Poporului – Dan Diaconescu.

 6. Aprobă Programul Politic şi Strategia Politică ale Partidului  Poporului – Dan Diaconescu, prezentate de preşedintele partidului.

 7. Analizează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor partidului, precum şi a reprezentanţilor partidului în administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun.

 8. Stabileşte norma de reprezentare pentru delegaţiile judeţene la Congres.

 9. Îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

Art. 63 (1) Comitetul Executiv este organul de conducere al partidului în intervalul dintre Congrese şi se întruneşte trimestrial, la convocarea preşedintelui partidului, şi oricând este nevoie la convocarea preşedintelui partidului, Biroului Naţional de Coordonare sau a 2/3 din membrii Biroului Permanent Naţional.

(2) Comitetul Executiv este format din:


 1. Membrii Biroului Permanent Naţional.

 2. Preşedinţii Birourilor Permanente Judeţene, care nu sunt membri ai Biroului Permanent Naţional.

 3. Miniştrii, parlamentarii, europarlamentarii – membri ai Partidului  Poporului – Dan Diaconescu

 4. Preşedinţii Consiliilor Judeţene şi primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti – membri ai Partidului  Poporului – Dan Diaconescu.

 5. Preşedinţii structurilor interne ale partidului.

(3) Lucrările Comitetului Executiv sunt conduse de către preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

(4) La şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Poporului – Dan Diaconescu pot participa, ca invitaţi, specialişti din diferite domenii, prezenţa acestora fiind supusă votului Comitetului Executiv.

Art.64 Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:


 1. Conduce activitatea Partidului între şedinţele Consiliului Naţional;

 2. Coordonează activitatea grupurilor parlamentare şi a demnitarilor Partidului;

 3. Propune spre aprobare Consiliului Naţional atât Programul Politic cât  şi Strategia Politică a Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 4. Propune spre aprobare Consiliului Naţional Programul de guvernare al Partidului  Poporului – Dan Diaconescu.

 5. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul de conduită al membrilor partidului, cu avizul Biroului Permanent Naţional, la propunerea Secretarului General.

 6. Coordonează campaniile electorale ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 7. Desemnează, în cazul demisiei, excluderii sau decesului membrilor Comisiei Naţionale pentru Satut Etică şi Litigii ori Comisiei Naţionale de Control Financiari, înlocuitori ai acestora, la propunerea Biroului Permanent Naţional.

 8. Desemnează, în cazul demisiei, excluderii sau decesului membrilor Biroului Permanent Naţional, înlocuitori ai acestora, la propunerea Biroului Naţional de Coordonare.

 9. Aprobă candidaturile pentru funcţiile de preşedinte al României şi de prim-ministru.

 10. Îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

Art. 65 (1) Biroul Permanent Naţional este organul de conducere al partidului în intervalul dintre lucrările Comitetului Executiv şi se întruneşte, de regulă, o dată la două săptămâni, la convocarea preşedintelui partidului, şi oricând este nevoie la convocarea preşedintelui partidului sau a  ½ +1 din membrii Biroului Naţional de Coordonare.

(2) Biroul Permanent Naţional este format din:


 1. Preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 2. Doi prim-vicepreşedinţi:

- un prim-vicepreşedinte ales de Congres, pe lista preşedintelui partidului;

- un prim-vicepreşedinte desemnat de către cei cinci membri fondatori care au hotărât înfiinţarea partidului, prevăzuţi în Actul Constitutiv al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.


 1. Secretarul general.

 2. 18 vicepreşedinţi.

 3. Patru secretari executivi naţionali.

 4. Trezorierul.

(3) Lucrările Biroului Permanent Naţional sunt conduse de către preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

(4) La şedinţele Biroului Permanent Naţional participă, cu drept de vot, preşedinţii structurilor interne, la nivel naţional, convocarea acestora fiind obligatorie.

(5) La şedinţele Biroului Permanent Naţional mai pot participa, ca invitaţi, specialişti din diferite domenii sau alte persoane a căror prezenţă este necesară pentru rezolvarea unor probleme de interes major, prezenţa acestora fiind supusă votului Biroului Permanent Naţional.

Art. 66 Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:


 1. Conduce activitate curentă a partidului, conform hotărârilor adoptate de către Congres, Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv Naţional.

 2. Elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Comitetului Executiv Naţional, iar, în situaţii urgente, emite hotărâri pentru reglementarea activităţii interne de partid.

 3. Elaborează norme de aplicare a deciziilor luate de Congres, Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv.

 4. Avizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul de conduită al membrilor partidului, la propunerea Secretarului General.

 5. Asigură informarea operativă a tuturor organizaţiilor şi structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă.

 6. Înfiinţează şi coordonează departamentele specializate ale partidului prin intermediul vicepreşedinţilor anume desemnaţi.

 7. Înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale.

 8. Administrează patrimoniul partidului.

 9. Asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul tuturor structurilor interne şi stabileşte norme de aplicare a acestuia.

 10. Coordonează activităţile aferente campaniilor electorale.

 11. Validează candidaţii sau listele de candidaţi pentru funcţiile din cadrul administraţiei publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunărilor Generale Locale, au fost definitivate de către Biroul Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi aprobate de Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene respectiv Adunarea Generală a Organizaţiei Municipiului Bucureşti.

 12. Definitivează şi aprobă listele de candidaţi pentru funcţiile de consilieri judeţeni, respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucureşti, şi aprobă candidaţii la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, candidaţii pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare, propuse de Biroul Judeţean de Coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti care au primit acordul Biroului Permanent Judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi urmăreşte validarea acestora de către Biroul Naţional de Coordonare.

 13. Aprobă candidatul la funcţia de primar al municipiului Bucureşti, propus de Biroul de Coordonare al municipiului Bucureşti, cu acordul Biroul Permanent al municipiului Bucureşti şi urmăreşte validarea acestuia de către Biroul Naţional de Coordonare.

 14. Îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

Art.67 (1) Biroul Naţional de Coordonare este organul operativ de analiză şi decizie al partidului între şedinţele Biroului Permanent Naţional, este o structură suplă şi flexibilă, care se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână, de regulă în ziua de luni, la convocarea preşedintelui partidului, şi oricând este nevoie la convocarea preşedintelui partidului sau a 2/3 din membrii Biroului.

(2) Biroul Naţional de Coordonare este format, de drept, din: preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu; cei doi prim-vicepreşedinţi ai partidului; secretarul general; trei vicepreşedinţi, la nivel naţional, respectiv vicepreşedinţii care îndeplinesc şi funcţiile de preşedinte al Organizaţiei municipiului Bucureşti, preşedinte al Organizaţiei Diaspora, conducător al Departamentului Juridic; un vicepreşedinte, la nivel naţional, numit de către  prim-vicepreşedintele desemnat de către cei 5 membrii fondatori ai partidului; un secretar executiv naţional, numit de către Secretarul General.

   (3) Lucrările Biroului Naţional de Coordonare sunt conduse de către preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

(4) La şedinţele Biroului Naţional de Coordonare pot participa, ca invitaţi, personalităţi din diferite domenii sau specialişti a căror prezenţă este necesară pentru rezolvarea unor probleme de interes major, prezenţa acestora fiind supusă votului Biroului Naţional de Coordonare.

Art. 68 Biroul  Naţional de Coordonare are următoarele atribuţii:


 1. Organizează şi conduce întreaga activitatea curentă a partidului conform hotărârilor adoptate de către Congres, Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv Naţional, după caz.

 2. Elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Comitetului Executiv Naţional, cu avizul Biroului Permanent Naţional, iar, în situaţii urgente, emite hotărâri pentru reglementarea activităţii interne de partid.

 3. Conduce operativ activităţile aferente campaniilor electorale.

 4. Analizează activitatea miniştrilor, parlamentarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene, precum şi a celorlalţi membri care ocupă funcţii şi demnităţi publice.

 5. Stabileşte data, locul şi ordinea de zi ale Congresului.

 6. Propune Consiliului Naţional norma de reprezentare a organizaţiilor judeţene, la Congres, în raport cu numărul de membri.

 7. Propune Congresului modificarea Statutului Partidului, la solicitarea Secretariatului General, după obţinerea avizului Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii.

 8. Propune reorganizarea sau (auto)dizolvarea partidului.

 9. Propune asocierea într-o alianţă politică ori în alte forme de asociere.

 10. Hotărăşte asupra constituirii de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi a sprijinului parlamentar.

 11. Decide asupra moţiunilor de cenzură.

 12. Face propuneri Grupurilor Parlamentare ale PP-DD atât în ceea ce priveşte activitatea curentă cât şi pentru funcţiile de conducere

 13. Hotărăşte dizolvarea Biroului Permanent Judeţean sau demiterea preşedintelui Biroului Permanent Judeţean în situaţii deosebite, când forurile de conducere la nivel judeţean activează în afara prevederilor Statutului ori a Strategiei Partidului.

 14. Validează candidaţii la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, candidatul la funcţia de primar al municipiului Bucureşti, candidaţii pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare, listele de candidaţi pentru funcţiile de consilieri judeţeni, respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucureşti, precum şi alte candidaturi, conform competenţelor prevăzute în prezentul Statut şi după îndeplinirea celorlalte etape şi proceduri statutare.

 15. Propune Comitetului Executiv candidaturile pentru funcţiile de preşedinte al României şi de prim-ministru.

 16. Hotărăşte şi aplică sancţiuni în conformitate cu prezentul Statut.

 17. Îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

Art. 69 (1) Preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu este garantul realizării Programului Politic, al respectării şi aplicării Statutului, al păstrării identităţii şi unităţii, precum şi al dezvoltării imaginii şi prestigiului partidului.

 (2) Preşedintele Partidului Poporului – Dan Diaconescu are următoarele atribuţii:

1. Conduce şi coordonează activitatea structurilor de partid şi forurilor de

    conducere, la nivel naţional.

2. Prezidează şedinţele Biroului Naţional de Coordonare, Biroului Permanent

   Naţional, Comitetului Executiv, Consiliului Naţional şi ale Congresului.

3. Conduce negocierile politice în numele Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

4. Propune, hotărăşte şi aplică sancţiuni, conform prevederilor prezentului Statut.

5. Reprezintă partidul în relaţiile oficiale cu autorităţile publice centrale şi locale,

   precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.


 1. Conduce negocierile politice în numele PP-DD.

 2. Semnează forma finală a listelor de candidaţi ai PP-DD pentru alegerile parlamentare, prezidenţiale, precum şi de alt nivel, conform competenţelor, şi le înaintează autorităţilor abilitate în acest sens.

 3. Este ordonator principal de credite, deschide şi închide conturile bancare ale partidului, în care are drept de operare, în condiţiile dublei semnături, conform mandatului dat de Biroul Permanent Naţional.

 4. Validează alegerile interne, de la orice nivel, la propunerea Biroului Naţional de Coordonare, în baza raportului Secretariatului General.

 5. Îşi poate delega anumite competenţe potrivit Statutului către prim-vicepreşedintele desemnat  de către cei 5 membri fondatori ai partidului.

 6. Îndeplineşte orice alte atribuţii de conducere şi coordonare a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale Preşedintele partidului emite decizii.

Art. 70 Prim-vicepreşedintele, desemnat de către cei 5 membri fondatori care au hotărât înfiinţarea partidului, prevăzuţi în Actul Constitutiv al Partidului Poporului – Dan Diaconescu, este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi îndeplineşte în lipsa acestuia toate atribuţiile şi competenţele acestuia.

Art. 71 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice prim-vicepreşedinţilor, vicepreşedinţilor, trezorierului, precum şi altor funcţii menţionate în prezentul Statut, sunt reglementate şi detaliate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD.

(2) În funcţie de dinamica activităţii politice a partidului, atribuţiile vicepreşedinţilor pot fi extinse sau limitate de Biroul Naţional de Coordonare.

Art. 72 (1) Secretariatul General al Partidului  Poporului – Dan Diaconescu este compus din:


 1. Secretarul General al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 2. 4 secretari executivi naţionali.

(2) Secretariatul General al Partidului  Poporului – Dan Diaconescu asigură implementarea unitară şi eficientă a deciziilor de organizare ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi ţine evidenţa centralizată a Registrului Naţional al membrilor partidului, conform dispozitiilor.

(3) Activitatea Secretariatului General al Partidului Poporului – Dan Diaconescu este coordonată de către Secretarul General.

(4) Secretarul General al PP-DD are următoarele atribuţii:


 1. Coordonează activitatea curentă de partid la nivel central.

 2. Asigură comunicarea între conducerea centrală şi locală.

 3. Coordonează activitatea curentă a personalului angajat al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 4. Coordonează activitatea secretarilor executivi de la toate nivelurile.

 5. Asigură comunicarea internă cu organizaţiile judeţene, de sector, a municipiului Bucureşti şi cu structurile interne ale partidului, la nivelul şi în limitele competenţelor sale şi a mandatului primit de la preşedinte.

 6. Realizează comunicarea partidului cu instituţiile şi autorităţile publice, atât centrale cât şi locale, şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.

 7. Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului;

conduce activitatea de resurse umane, gestiunea carierei politice, precum şi activitatea de audit intern.


 1. Conduce serviciile administrative la nivel central şi încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora.

 2. Organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării lucrărilor Biroului Naţional de Coordonare, Biroului Permanent Naţional, Comitetului Executiv Naţional, Consiliului Naţional şi Congresului.

 3. Elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Codul de conduită al membrilor partidului, precum şi norme metodologice de organizare şi funcţionare internă.

 4. Întocmeşte, la începutul fiecărui semestru, planul de acţiuni al partidului.

 5. Îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut, stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD ori prin decizii ale preşedintelui, sau care decurg din aceste documente.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, Secretarul General emite decizii şi Note Interne.


CAPITOLUL IX

COMISIILE NAŢIONALE ŞI DEPARTAMENTELE PARTIDULUI

 

 

Art. 73 La nivelul central al Partidului Poporului – Dan Diaconescu se constituie, conform prevederilor Statului, următoarele structuri:


 1. Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii.

 2. Comisia Naţională de Control Financiar.

 3. Departamentele Partidului  Poporului – Dan Diaconescu.

Art. 74 (1) Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii este o structură autonomă şi independentă care are ca atribuţiuni principale soluţionarea problemelor referitoare la respectarea Statutului, a Codului de Conduită şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu, precum şi soluţionarea disputelor interne dintre membrii sau dintre membrii şi diverse structuri ale partidului.

(2) Comisia Naţională pentru Statut Etică şi Litigii este constituită din 11 membri, respectiv preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 8 membri, aleşi de Congres. Comisia lucrează statutar cu un cvorum de 8 membri şi ia decizii cu ½ +1 din numărul membrilor prezenţi.

(3) Deciziile definitive ale Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii sunt obligatorii pentru toţi membrii şi pentru toate forurile de conducere ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi se aplică de către forurile competente.

Art. 75 (1) Comisia Naţională de Control Financiar are atribuţii de verificare a gestiunii patrimoniului Partidului.

(2) Comisia Naţională de Control Financiar este alcătuită din 11 membrii, respectiv preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 8 membri, aleşi de Congres.

Art. 76 În cadrul Partidului Poporului – Dan Diaconescu se organizează şi funcţionează departamente de specialitate, la nivelul Biroului Permanent Naţional, coordonate de vicepreşedinţi anume desemnaţi de Biroul Naţional de Coordonare.

Art. 77 Organismele menţionate la art. 71-73 au corespondent doar la nivel judeţean şi se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD, document în care vor fi detaliate procedurile de alegere, revocare, demitere, înlocuire, completare sau numire a acestora.


TITLUL III

PROCEDURILE DE ALEGERE


CAPITOLUL X

PROCEDURILE DE ALEGERE


Art. 78 Adunările Generale de la toate nivelurile sunt constituite statutar dacă la ele participă jumătate plus unu din numărul total al membrilor. În cazul în care cvorumul prevazut nu se îndeplineşte, Adunarea Generală se întruneşte în termen de 5 zile de la prima întîlnire, convocată în conformitate cu prevederile prezentului Statut, şi se consideră statutară indiferent de numărul participanţilor.

Art. 79 Membrii forurilor de conducere ale Partidului  Poporului – Dan Diaconescu sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, în condiţiile prezentului Statut.

Art. 80 În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte al Biroului Executiv Local sau de Preşedinte al Biroului Permanent Judeţean, se vor organiza alegeri în termen de 30 de zile, doar pentru funcţia respectivă, timp în care conducerea este asigurată de prim-vicepreşedintele în funcţie.

Art. 81 (1) Candidatura pentru funcţia de preşedinte al Biroului Executiv al Organizaţiei Locale trebuie susţinută, în scris, de cel puţin 10 membri ai organizaţiei respective.

 Un membru poate susţine în scris, o singură persoană care candidează pentru funcţia de preşedinte al Biroului Executiv al Organizaţiei Locale.

(2) Candidatura pentru funcţia de preşedinte al Biroului Permanent Judeţean trebuie susţinută, în scris, de cel puţin 20 de preşedinţi ai Birourilor Executive al Organizaţiilor Locale, statutar constituite, din componenţa organizaţiei judeţene respective.

Un preşedinte al Biroului Executiv al Organizaţiei Locale poate susţine în scris, o singură persoană care candidează pentru funcţia de preşedinte al Biroului Permanent Judeţean.

(3) Candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului  Poporului – Dan Diaconescu trebuie susţinută, în scris, de cel puţin 25 de preşedinţi ai Birourilor Permanente Judeţene, statutar constituite.

Un preşedinte al Biroului Permanent Judeţean poate susţine în scris, o singură persoană care candidează pentru funcţia de preşedinte al partidului.

Art. 82 (1) Candidaţii menţionaţi la art. 81, care obţin susţinerea minimă prevăzută, vor întocmi şi depune la secretariatele executive, respectiv la Secretariatul General, o singură listă nominală a preşedintelui forului respectiv, care va cuprinde propunerile pentru funcţiile ce vor fi alese odată cu acesta, respectiv de prim-vicepreşedinte; secretar executiv, respectiv secretarul general la nivel naţional; vicepreşedinţi; secretari executivi, respectiv secretari executivi la nivel naţional; trezorier, unde este cazul, în strictă concordanţă cu prevederile prezentului Statut în ceea ce priveşte structura şi componenţa forurilor respective.

(2) Lista de candidaturi sau candidaturile pentru funcţiile de la toate nivelurile executive sau de conducere din cadrul partidului, care urmează să fie alese conform prevederilor prezentului Statut, se depun la secretariatele executive şi se închid cu minim 48 de ore înainte de începerea şedinţei organismelor cu atribuţii de a alege prin vot, potrivit competenţelor, funcţiile respective.

Art. 83 Cu excepţia funcţiilor prevăzute la art. 82, funcţiile de membri în cadrul forurilor de conducere de la toate nivelurile se aleg, în baza candidaturilor individuale depuse la secretariatele executive, cu minim 48 de ore înainte de începerea adunării de alegeri.

Art. 84 (1) Pentru desfăşurarea legitimă şi statutară a adunărilor generale, se vor desemna, prin supunere la vot: preşedintele de şedinţă, secretarul (secretariatul) de şedinţă, comisia de validare şi comisia de numărare a voturilor.

            (2) Desfăşurarea şi rezultatele adunării generale vor fi consemnate în procesul verbal de şedinţă, conform modelului primit de la Secretariatul General, un exemplar al acestuia fiind transmis către Secretariatul General iar documentele adunărilor şi buletinele de vot vor fi arhivate şi păstrate la sediul organizaţiei judeţene.

Art. 85 (1) Funcţia de preşedinte al forurilor de conducere, de la toate nivelurile, precum şi  funcţiile prevăzute la art. 82, sunt câştigate de candidatul şi lista sa de candidaţi, care au obţinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate de către membrii prezenţi la adunarea de alegeri. În cazul în care nu a fost obţinută această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primii doi clasaţi în ordinea voturilor, câştigatorul fiind declarat cel care a obţinut mai multe voturi.

(2) Funcţiile de membru în forurile de conducere de la toate nivelurile, altele decât cele prevăzute la art. 82, sunt câştigate de candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la completarea structurii cu numărul de funcţii prevăzute de prezentul Statut.

Art. 86 (1) La Adunarea Generală a Organizaţiei Locale de alegere a preşedintelui şi Biroului Executiv Local, participă, ca observator pentru a coordona şi supreveghea desfăşurarea alegerilor, un membru al Biroului Permanent Judeţean.

(2) La Adunarea Generală a Organizaţiei Judeţene de alegere a preşedintelui şi Biroului Permanent Judeţean, participă, ca observator pentru a coordona şi supreveghea desfăşurarea alegerilor, un membru al Biroului Permanent Naţional.

Art. 87 Validarea alegerilor interne, de la orice nivel, se face de către preşedintele partidului,  la propunerea Biroului Naţional de Coordonare, în baza raportului Secretariatului General, care va cuprinde toate elementele de legitimitate, avizat de Departamentul juridic.

Art. 88 Procedurile de alegere, revocare, demitere, înlocuire, completare, desemnare, numire, delegare, validare, precum şi normele de reprezentare, structura şi componenţa adunărilor generale sau a forurilor de conducere menţionate în cuprinsul prezentului statut pentru fiecare structură în parte, alături de metodologiile aferente, precum şi celelalte menţiuni privind desfăşurarea activităţii specifice, vor fi reglementate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD.


TITLUL IV

FONDURILE ŞI PATRIMONIUL PARTIDULUI


Art. 89 Partidul Poporului – Dan Diaconescu poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor sale specifice.

Art. 90 Sursele de finanţare ale Partidului Poporului – Dan Diaconescu sunt:


 1. Cotizaţiile membrilor Partidului.

 2. Donaţii şi legate.

 3. Venituri provenite din activităţi proprii.

 4. Subvenţii de la bugetul de stat.

 5. Alte surse, potrivit legii.

Art. 91 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează în condiţiile legii.

(2) Organizaţiile locale şi judeţene pot deschide conturi bancare în condiţiile legii şi răspund de gestionarea acestora.

Art.  92 Membrii Partidului  plătesc o cotizaţie lunară stabilită de către Comitetul Executiv.

Art. 93 Comitetul Executiv numeşte un mandatar financiar, conform legii, pe perioada campaniilor electorale locale, parlamentare şi prezidenţiale.

Art. 94 Toate veniturile şi cheltuielile vor fi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.


TITLUI V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


Art. 95 (1) Statutul Partidului Poporului – Dan Diaconescu este obligatoriu pentru toţi membrii şi toate organizaţiile partidului.

(2) Hotărârile adoptate de către Congres, Consiliul Naţional şi de catre Comitetul Executiv, deciziile Biroului Permanent Naţional, Biroului Naţional de Coordonare şi preşedintelui partidului, precum şi notele interne emise de Secretariatul General sunt obligatorii pentru toate forurile de conducere şi pentru toţi membrii Partidului Poporului – Dan Diaconescu, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.

Art. 96 În termen de 60 de zile de la aprobarea cererii de încuviinţare a prezentului Statut, de către Tribunalul Bucureşti, Secretarul General va supune aprobării Comitetul Executiv, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PP-DD şi celelate documente şi metodologii aferente.

Art. 97 În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii Partidelor Politice.

Art. 98 Partidul Poporului – Dan Diaconescu  îşi încetează activitatea, în condiţiile prevăzute de Legea partidelor politice, prin:


 1. Dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau Tribunalul Bucureşti.

 2. Autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor.

 3. Inactivitate, constatată de Tribunalul Bucureşti, în condiţiile legii.

 4. Reorganizare, în situaţiile prevăzute de lege.

Art. 99 În situaţii deosebite, când se impune luarea unor decizii sau hotărâri rapide, determinate de contextul socio-politic de la momentul respectiv, pentru interesul şi în numele partidului, forul de conducere abilitat în acest sens este Biroul Naţional de Coordonare.

Art. 100 Prevederile prezentului Statut se aplică de la data aprobării cererii de încuviinţare a prezentului Statut, de către Tribunalul Bucureşti.

 

 

Prezentul statut a fost adoptat astăzi, 21 ianuarie 2012, în Bucureşti, de

Congresul Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

 

 

ANEXA 1 – Semnul permanent, plaşă alb-negru şi color.


ANEXA 2 – Semnul electoral, plaşă alb-negru şi color.